Bez Javascriptu to nepůjde ;-)

Povolte prosím Javascript nebo zkuste jiný prohlížeč.


Konstituce
Sacrosanctum Consilium
o posvátné liturgii


    36. (Liturgický jazyk)
    § 1 V latinských obřadech ať je zachováno užívání latinského jazyka; partikulární právo v této věci zůstává nedotčeno.
    § 2 Avšak ve mši, při udělování svátostí i jinde v liturgii může být pro lid nezřídka velmi užitečné uplatnit národní jazyk. Budiž proto možné poskytnout mu více místa zvláště ve čteních a připomínkách, v některých modlitbách a zpěvech....

    54. (Národní jazyk)
    Národnímu jazyku se může poskytnout přiměřený prostor ve mších za účasti lidu, zvláště ve čteních a »přímluvách«, a podle místních poměrů také v částech týkajících se lidu, ve smyslu čl. 36 této konstituce.
    Je však třeba dbát na to, aby věřící dovedli spolurecitovat nebo zpívat také latinsky části mešního obřadu pro ně určené.

Děkujeme za obsáhlý příspěvek. Určitě najde i v naší farnosti spřízněné duše. Ale než se, milí přátelé, připojíte svým rozhorleným hlasem ke kritice nesmyslných tradic, podívejte se i do pravého sloupce (který, jak nás jeden pozorný čtenář upozornil, je vlastně v tomto případě sloupcem levým. Děkujeme.), jak to vlastně ten II.vatikánský koncil myslel...
Latina v bohoslužbě - bohoslužba v latině .
Rodinu mé sestry navštěvujeme hlavně při slavnostních příležitostech, jako je posvícení, pouť, Vánoce atd. Už několikrát po sobě se nám stalo, že jsme u nich navštívili latinskou mši, kterou místní duchovní správce považuje na rozdíl od obyčejné české za slavnostní. Úplně vše (kromě čtení, evangelia a kázání, které bylo ódou na latinu) bylo latinsky. Zvláště poslední z těchto mší, která byla určena speciálně dětem, mnoho dětí se jí zúčastnilo a prakticky všechny se už od samého začátku příšerně nudily, mne donutila k tomuto zamyšlení. Je i v současné době důvod, aby latina byla při bohoslužbě pokládána za něco lepšího a slavnostnějšího než čeština a proto upřednostňována?
Budeme-li pátrat po tom, který z jazyků (bráno s nadsázkou) je Bohu nejbližší, dojdeme k hebrejštině - jazyku vyvoleného národa, kterým je napsán Starý zákon, k řečtině, kterou je napsán Nový zákon, a k aramejštině, kterou mluvil Pán Ježíš i apoštolové. Prvotní církev v Římě si ve svých počátcích nevybrala žádný z těchto jazyků, ale zvolila si za bohoslužebný jazyk latinu, tj. prakticky mateřský jazyk svého lidu. Brát si v tomto ohledu prvotní církev za vzor znamená jediné - zvolit si za bohoslužebný jazyk také svou mateřštinu. V historii katolické církve jako celku pochopil tuto samozřejmost teprve II. vatikánský koncil. Trvání na latině znamená kromě mnoha jiných věcí i zásadní nepochopení ducha odkazu prvotní církve a farizejské trvání na jeho formě.
Nechci podceňovat úlohu latiny ve středověku, kdy, třebaže již jako mrtvý jazyk, měla velkou sjednocující a komunikační funkci, protože ji ovládali a používali všichni vzdělaní lidé. Dnes je ovšem tímto sjednocujícím jazykem angličtina, ať se to komu líbí či nelíbí. Latině, a to jen velmi omezeně, rozumí pouze velmi omezený počet jedinců - sám neznám žádného člověka, který by plynně mluvil latinsky. Navíc latina není schopna jako mrtvý jazyk bez dynamického vývoje popisovat současnou realitu. Vzpomenu-li si na svá dětská léta, pamatuji si kněze, jak obrácen zády k nám cosi mumle tichými a neznámými slovy. Pokud jich někdo přece jen pár zachytil, stejně jim nerozuměl, protože kromě kněze, kterého jsme se jako děti báli zeptat, nikdo latinsky neuměl. V mé rodné vísce uměl latinsky jen evangelický farář, ale toho jsem se zeptat netroufl. O to víc si vážím nové liturgie i mateřštiny, kterou používá. Je však dost lidí, kteří vidí v latině tradici - je to však tradice smysluplná? Držet se tradice jen proto, že je tradicí, je nesmysl - to bychom mohli ve jménu tradice třeba zase upalovat čarodějnice! Existují i lidé, pro které je latina symbolem návratu před koncil - do dob, kdy vše mimo církev bylo špatné a odsouzeníhodné, neboť právě v nenávisti ke světu cítí svou náboženskou jistotu. V tomto ohledu je návrat k latině v liturgii dokonce nebezpečný! Velkým propagátorem latiny je hnutí Una voce, z něhož vane velký odpor vůči jakékoli jinakosti či odlišnosti a touha po předkoncilních jistotách zakotvených v opozici vůči všemu a všem. Ne jedním hlasem, ale jedním srdcem chválit a velebit Boha, to by měl být náš cíl. Skončím otázkou malého chlapce, který stál při mši kousek ode mne a vystihl situaci zřejmě nejlépe: "Mami, Pán Bůh neumí česky? On umí jen latinsky?"
Obaleči

Housenka jako provázek
měla spoustu otázek
ke svým bratrům obalečům:
"Pročpak my obaleči
jablkům působíme bolest?"
Řekli jí: "Na nás nečum,
poznáš až budeš větší,
teď koukej je skrz naskrz prolézt.

Zrcadla. O Biskupském gymnáziu kolují různé zvěsti, začal dnešní nedělní promluvu otec Pavel a rázem získal pozornost minimálně poloviny kostela. Ta dnešní zvěst se týkala zrcadel. Prý na Bigy nejsou. Zajímalo nás, jestli tam nejsou programově, což jakoby předpokládal otec Pavel protože se mu to hodilo do promluvy o neharmonické péči věnované tělu na úkor duše. Po bleskovém průzkumu se musíme Bigy zastat. Zrcadel je na Bigy skutečně zdánlivě méně než na jiných školách, ale i zde se začínají objevovat. Například v poslední době i na toaletách ve druhém podlaží, které platí za oblast nejvíce sužovanou vandalismem. Dívky se samozřejmě bez zrcadel neobejdou. A tak ke kontrole vzhledu používají kvalitních zrcadel v meotarech, kterými jsou vybaveny téměř všechny odborné učebny nebo si nosí svoje zrcátka, se kterými pak kluci dělají prasátka. A když jsme naším bleskovým průzkumem trochu zaryli do hloubky, objevili jsme dokonce celou zrcadlovou stěnu, kde se můžete obveselovat, jak vaše neohrabaná tělesná schránka pitvoří různé gymnastické úkony. Takže pokud se chcete hlásit na Bigy a máte obavu, že nebudete mít kde kontrolovat svůj krásný zevnějšek, nedejte odradit a přihlaste se! Vždyť i sám pan ředitel jednu dobu nosil slušivý fialový přeliv.