Otevřený dopis opatovi augustiniánského kláštera na Mendlově náměstí v Brně,
ThDr. Ing. Lukáši Evženu Martincovi.

Vážený pane,                                            
po našem jednání, které proběhlo 8. prosince 1999, jsem se Vám rozhodl napsat následující řádky. Mou snahou je pouze popsat události, jež setkání předcházely a zhodnotit jejich důsledky. Tento dopis zasílám zároveň Vašim nadřízeným, některým církevním představitelům a osobnostem brněnského společenského života. Dále ho dávám k dispozici médiím a zveřejňuji na níže uvedené internetové stránce.
Jsem sbormistrem a zástupcem smíšeného komorního sboru MUSICA DA CAMERA BRNO. Jsme mládežnické těleso a zabýváme se interpretací artificiální hudby, převážně od českých autorů. Velkou část našeho repertoáru tvořila a tvoří hudba duchovní. Hudební oblast, ve které se náš ansámbl pohybuje, si dovoluji nazvat velmi nekomerční a jeho činnost je v současných společenských podmínkách provázena existenčními problémy. Přesto musím říci, že se stále najdou organizace a jedinci, jež naši práci podporují.
V prosinci letošního roku účinkujeme na několika předvánočních a vánočních koncertech. Spolupracujeme na nich s komorním orchestrem Ars Collegium, Graffovým kvartetem a smíšeným pěveckým sborem Virtuosi di Mikulov.
V Brně sami pořádáme dva koncerty, a to 20. a 26. prosince 1999. Čistý výtěžek ze zmíněných koncertů jsme se rozhodli věnovat Ošetřovatelsko-pečovatelské službě Oblastní charity v Brně. Ta s námi také spolupracuje na jejich přípravě. Oba koncerty se rozhodl zaštítit první náměstek brněnského primátora Ing. Milan Šimonovský. Koncert 26. 12. pak i biskup brněnský mons. Vojtěch Cikrle. Koncert 20. 12. se měl konat v Dormitáři Augustiniánského kláštera na Mendlově náměstí v Brně, druhý pak v Katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově. Byla navržena společná propagace pro oba koncerty. Přestože vznikly v přípravě malé problémy, vypadalo to, že se vše blíží k vlastní realizaci.
Dále se již budu zabývat pouze koncertem 20. 12., neboť právě v jeho případě jste, pane opate, způsobil velké problémy pořadatelům a účinkujícím.
Začátkem listopadu tohoto roku jsem osobně kontaktoval p. Alici Pekařovou, majitelku koncertní agentury Apassionata, která mi sdělila, že má na starosti koncerty v Dormitáři Augustiniánského kláštera. Následovala schůzka, kde byl domluven termín konání koncertu a paní Pekařová tento prostor přislíbila za smluvené nájemné. 
Byla tedy zrealizována propagace a oba koncerty byly postupně zveřejňovány. V pondělí 6. prosince mi však p. Pekařová telefonicky oznámila, že pan opat konání koncertu povolí pouze v případě, že jej o to požádá biskup brněnský, nebo budou peníze použity na jiný účel než pro Charitu. Telefonoval jsem Vám a Vy jste mi tato slova potvrdil. O této věci jsem informoval p. Juráska, ředitele Oblastní charity Brno. Doufajíce ve Vaše vstřícné jednání byla ještě toho dne sepsána žádost opatřená podpisem ředitele Diecézní charity pana Hajčmana a doručena osobně do augustiniánského kláštera, kde jste nebyl přítomen.
Od té chvíle jsme se s Vámi pokoušeli marně spojit až do středy 8. 12., kdy proběhla tisková konference týkající se právě připravovaných benefičních koncertů. Hodinu po jejím skončení mi p. Alice Pekařová telefonicky oznámila, že s Vámi mluvila, a že trváte na svých požadavcích. Tentýž večer, tedy 8. 12., jsme Vás s paní p. Šujanovou, vrchní sestrou AGENTURY OŠETŘOVATELSKO-PEČOVATELSKÉ SLUŽBY, navštívili v opatství. Následovalo velmi nepříjemné jednání. Na něm jste sdělil důvody svého zákazu dobročinného koncertu v Dormitáři takto: 
1) Pan biskup zavádí v diecézi „bolševickou administrativu“
2) Jelikož Charitu zřizuje biskupství, nesouhlasíte s jejím finančním prospěchem z koncertů
Prohlásil jste, že p. Pekařová je nekompetentní pro zařizování koncertů v opatství. Za vzniklé problémy je tedy zodpovědná podle Vašich slov ona. Další připomínky, které na schůzce zazněly se nehodí z mého pohledu do otevřeného dopisu, nebudu je tedy uvádět. Taktéž si dovoluji zkrátit některá vyjádření týkající se osobnosti pana biskupa, protože je považuji za nevhodná.
Paní Alici Pekařovou jsem informoval o Vašich závěrech a bylo mi sděleno, že již delší dobu koncerty v opatství zajišťuje a nikdy se nic podobného nestalo. 
V pátek 10. 12. mě přijal mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský. O výše uvedených věcech jsem ho informoval. Vyjádřil politování nad tím, co se stalo a podle jeho vlastních slov neví, čím Vaši osobnost k tomuto jednání popudil. Rád by s Vámi o těchto věcech osobně hovořil. Může totiž jít o nedorozumění. 
Závěrem bych si Vás dovolil informovat o problémech, které pro interprety a pořadatele Vaším rozhodnutím vznikly. Koncert musel být přeložen do sálu pivovaru STAROBRNO, tedy sálu méně vhodného pro tento typ produkce. Začátek koncertu musel být posunut o 15 minut, aby na něj mohli přijít včas i posluchači, kteří se o jeho přeložení včas nedozví. Na změny propagace budou vynaloženy prostředky, které mohly být použity na lepší účely. 
Z mého osobního hlediska se pak Vaše rozhodnutí a chování neslučuje s posláním duchovního, správce a člověka majícího moc rozhodovat o veřejných věcech. Pokud by totiž na zodpovědných místech rozhodovali lidé tímto nebo podobným způsobem, bylo by pro muzikanty lepší věnovat se jiným oblastem kulturního vyžití, protože si v těchto případech připadají tak trochu bezmocní. Navíc celá příprava může přijít vniveč.
Tento dopis bude k dispozici všem interpretům a pořadatelům zmíněného koncertu. Svým podpisem dávají najevo souhlas s jeho zveřejněním a obsahem. Za pravdivost a správnost obsahu dopisu zodpovídá však v plném rozsahu jeho autor.

V Brně 11. 12. 1999

sbormistr MDCB
Martin Franze

Tento dopis je zveřejněn na internetové stránce http://www.mujweb.cz/www/mdcb, kde jsou také uvedena jména členů ansámblu, kteří připojili svůj podpis k tomuto dopisu.