na žádost starobrněnského opata zveřejnit
a po čtrnácti dnech stáhnout

V Brně 23.12.1999

Věc:
Vyjádření pro tisk ve věci neuskutečněného koncertu pěveckého sboru Musica da camera v prostorách augustiniánského kláštera


Dne 22.12.1999 zveřejnil jistý pan Franze v síti Internet tzv. otevřený dopis, adresovaný jakoby mé osobě, ve skutečnosti však médiím, ve kterém mě veřejně obvinil z jakéhosi zneužití mé pravomoci, kterého jsem se údajně měl dopustit tím, že jsem jmenovanému a jeho pěveckému sboru neumožnil uskutečnit jeho záměr uspořádat v prostorách našeho kláštera jeho koncert. Navíc jsem tak měl učinit údajně z jakési averze vůči brněnské diecézi a její charitě.

Prohlašuji, že jmenovaný demagogicky zkreslil obsah našeho jednání v této věci, a že jeho údaj o jakémsi mém zákazu jeho koncertu v našich prostorách je opovážlivou a nehoráznou lží. Je naopak snadno doložitelnou skutečností, že při osobním rozhovoru se jmenovaným v této věci dne 8.12.1999 jsem projevil svou ochoto umožnit mu v prostorách kláštera jeho koncert v jím zamýšleném termínu. Protože však již předtím učinil zejména v oblasti propagace některé kroky, směřující k uskutečnění, tohoto koncertu v našich prostorách, aniž si předem k tomu vyžádal můj souhlas, a tak mně postavil v podstatě před hotovou věc, vymínil jsem si alespoň rozhodnout o konkrétním dobročinném účelu tohoto koncertu. Nabídl jsem mu přitom hned na výběr některé dobročinné účely, k jejichž podpoře se vedle projektů diecézní charity cítím rovněž přinejmenším morálně zavázán. Přitom jsem jmenovanému naprosto srozumitelně sdělil, že ani na této své podmínce nehodlám trvat v případě, že na konkrétním dobročinném účelu koncertu ve prospěch charity bude mít osobní zájem brněnský biskup a tento zájem mně nějakým pro mně ověřitelným způsobem také osvědčí. Tuto dle mého přesvědčení zcela konkrétní a snadno splnitelnou podmínku, odpovídající dané situaci, však jmenovaný i jménem biskupa arogantně odmítl a výhrůžkami až vyděračského charakteru naše jednání bez uzavření dohody jednostranně ukončil. Lze jistě snadno pochopit, jak je pro mne mimořádně pobřující, když jemůj odkaz na přání brněnského biskupa, motivovaný nikoli averzí, nýbrž naopak respektem vůči jeho úřadu, veřejně a zlovolně dezinterpretován proti jeho původnímu významu a smyslu.

Jmenovaný pak nemohl být nikdy informován o tom, že o využití dormitáře našeho kláštera rozhoduje jím označená paní Pekařová, neboť tato informace neodpovídá žádnému ujednání mezi naším klášterem a agenturou jmenované. Její agentura není žádným orgánem kláštera ani nájemcem jeho prostor, a každá akce, dokonce i akce pořádané touto agenturou v prostorách kláštera, vždy vyžadovala a vyžduje mého zvláštního souhlasu, přičemž tento souhlas, s vyjímkou podmíněného souhlasu ve výše uvedeném smyslu, nebyl v tomto případě nikdy dán. Z tohoto důvodu naprosto odmítám přebírat jakoukoli odpovědnost za informace nebo dokonce přísliby, které bez předchozí dohody se mnou dává ve věci využití našich prostor tato agentura a její majitelka, a jejími ujednáními s jinými osobami v této věci se proto necítím a ani nemohu cítit nijak vázán.

Je navíc všeobecně známou skutečností, že převážná část dobročinných akcí, pořádaných v našich prostorách, je určena právě ve prospěch charity jako projektu brněnské diecéze, když naposledy se koncert ve pospěch charitní léčebny v Rajhradě uskutečnil v našem klášteře před několika týdny. Něco podobného by bez mé osobní podpory a angažovanosti přece nebylo vůbec možné. Lze snad nabídnout výmluvnější důkaz toho, jak je spekulace jmenovaného o motivech mého jednání v této věci nespravedlivá a absurdní?

Nehledě k tomu, co bylo uvedeno výše, je třeba v této souvislosti ještě připomenout, že dormitář našeho kláštera je nikoliv veřejnou, nýbrž soukromou prostorou naší komunity, a je proto v její výhradní kompetenci rozhodovat o jejím využití. Této závažné okolnosti si jmenovaný i přes svůj věk a vzdělání, a dobu, která uplynula od pádu komunismu, není dosud dostatečně vědom. Jinak by nemohl způsobem, který velmi nápadně připomíná řeč protagonistů bývalého režimu, hovořit vážně v souvislosti s naším rozhodnutím o využití této soukromé prostory jako "o moci rozhodovat o veřejných věcech" a ukřivděně volat po jakémsi právu "muzikanta" naší komunitě do tohoto rozhodnutí zasahovat a mluvit.

Okolnost, že jmenovaný pak tímto způsobem bez mého vědomí a souhlasu zveřejnil obsah neveřejného a osobního rozhovoru ponechávám zcela bez komentáře s tím, ať závěr o etické přijatelnosti takového jednání a osobní noblese jeho původce si učiní každý sám.

P. ing. ThDr. Evžen M a r t i n e c OSA
opat